Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fakkel fotografie 

1. Algemeen en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende uitvoeringen en diensten van welke aard dan ook tussen de Helena Roegiers (Fakkel fotografie) en de opdrachtgever. Het geven van een Opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de Opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door De Fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

De fotograaf: Helena Roegiers, met adres te Vrijestraat 28, 9960 Assenede en KBO-nummer 0734.995.229, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: info@fakkelfotografie.com.

De Klant: De Opdrachtgever en de (natuurlijke) rechtspersoon of personen waarmee De Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

De Opdrachtgever is wie de bestelling heeft geplaatst, de fotograaf is wie de bestelling heeft aanvaard en uitgevoerd. 

Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht tussen De Fotograaf en De Klant.

Offerte: alle aanbiedingen van De Fotograaf aan (natuurlijke) rechtspersonen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.

Opdracht: de Dienst of het Product dat door De Fotograaf geleverd zal worden.

Product: elk zowel fysiek als digitaal Product dat wordt verkocht door De Fotograaf.


2. De fotosessie 

2.1. Afgesproken datum van uitvoering 

De fotograaf en de klant maken een afspraak op een datum en locatie die beide schikt.

Mocht de klant verhinderd zijn kan de fotosessie tot twee weken voor uitvoeringsdatum worden geannuleerd. Er wordt dan samen naar een nieuwe datum gezocht. Wordt de fotosessie minder dan twee weken voor uitvoeringsdatum geannuleerd, krijgt de opdrachtgever geen geld terug en wordt de fotosessie ook niet verzet. Uitzonderingen op deze regel kunnen door de fotograaf worden toegestaan, naargelang de omstandigheden. 

2.2. Slecht weer 

Bij slecht weer op de dag van de fotosessie, en wanneer de fotosessie in open lucht is gepland, kan de reportage worden geannuleerd door de fotograaf en/of de opdrachtgever. 

De fotograaf en de opdrachtgever zullen hierna samen naar een nieuwe datum zoeken.

2.3. Overmacht 

In geval van overmacht waardoor de fotograaf niet in staat is de fotosessie op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe datum zoeken met de opdrachtgever. 

2.4. Geen geld terug 

Bij ontevredenheid krijgt de opdrachtgever in geen enkel geval zijn of haar geld terug. Hij of zij kan in dit geval een bezwaar indienen waarna de fotograaf zal nagaan wat zij voor hem of haar kan doen. Hierbij kan de opdrachtgever denken aan bijvoorbeeld een herhaling van de fotosessie indien dit nodig is. Om ontvankelijk te zijn dient het bezwaar ten laatste binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de foto’s te zijn ingediend. 

2.5. Huwelijk

2.5.1. Foto en video gemaakt door Fakkel fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.


2.5.2. De boeking van een huwelijksreportage bij Fakkel fotografie is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.


2.5.3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.


2.5.4. De prijzen van toepassing op diensten en Producten op de website en/of brochure en/of in een Offerte worden beschikbaar gesteld. Die prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW (indien van toepassing), tenzij anders vermeld op de website, in de brochures of in Offertes. De prijzen van Opdrachten en Producten kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. De Fotograaf zal De Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het geldende aanbod is het aanbod dat bestaat op het moment dat De Klant het aanvaardt.

2.5.5. Een huwelijksreportage van Fakkel fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.


2.5.6. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.


2.5.7. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.


2.5.8. In de prijs is een online galerij met alle foto’s in groot JPEG-formaat inbegrepen. Deze foto’s kunnen gedownload worden. Foto’s mogen gepost worden op facebook of andere sociale media, steeds met vermelding van ©fakkelfotografie.


2.5.9. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

3. Overmaken van de foto’s aan de opdrachtgever 

3.1.Vanaf datum van de fotosessie zal de fotograaf binnen maximaal 8 weken de foto`s naar de opdrachtgever toezenden, tenzij een andere leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd afgesproken. 

3.2.De opdrachtgever ontvangt het aantal foto’s wat vooraf is afgesproken of wat het gekozen pakket inhoudt. Hetzelfde geldt voor de nabestelling. 

3.3.Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. 

3.4.De opdrachtgever en de ontvanger van de foto’s dienen altijd enige vorm van naamsvermelding van de fotograaf te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. 

Het bewerken van de foto’s door de klant of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van bijvoorbeeld filters of tekst. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding. 

3.5.Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden of aan bedrijven met commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

3.6.Web-bestanden mogen door de opdrachtgever of derden niet worden gebruikt voor het produceren van afdrukken. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding die overeenkomt met de waarde van het aantal hoge-resolutiefoto`s dat ten onrechte zijn afgedrukt. 

3.7.Hoge-resolutiefoto’s mogen door de opdrachtgever nooit op het internet worden geplaatst. Deze foto`s zijn enkel voor eigen gebruik. 

3.8.Foto’s die worden verzonden via een niet-digitale weg (bv. op een USB-stick) zijn vanaf het moment van verzenden voor eigen risico van de opdrachtgever. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Mocht er toch iets misgaan, kan de opdrachtgever contact opnemen met de fotograaf. De fotograaf zal in dat geval nagaan wat ze kan doen om het probleem op te lossen maar is hiertoe niet verplicht. 

3.9.Bij beschadiging van verzonden afdrukken is de fotograaf in geen enkel geval aansprakelijk te stellen. Bij bewijs van de beschadiging kan er eventueel samen naar een oplossing worden gezocht. 

3.10.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. 

4. Tarieven en betaling 

4.1.De fotograaf heeft het recht om de tarieven zoals vermeld op de website te allen tijde aan te passen. Wanneer er een boeking heeft plaatsgevonden gelden echter voor deze opdrachtgever de tarieven die op de boekingsdatum geldig waren. 

4.2.Het gefactureerde bedrag is altijd de som van het/de gekozen pakket(ten) plus eventuele reis- en andere kosten die niet in het gekozen pakket zijn inbegrepen. 

4.3.Alle bedragen vermeld op de website zijn inclusief kosten die expliciet in het pakket zijn inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. 

4.4.Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever middels een extra rekening. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de opdrachtgever. 

4.5.Na het boeken van een fotosessie zal de opdrachtgever een (digitale) factuur ontvangen. Deze factuur dient ten laatste 15 dagen na opmaak van de factuur voldaan te zijn. 

4.6.Wanneer de factuur niet volledig of niet op tijd wordt voldaan door de opdrachtgever komt de boeking te vervallen. De opdrachtgever krijgt in dit geval reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald. 

4.7.De fotosessie en nabestellingen kunnen enkel via storting op rekeningnummer BE42 7310 5294 0854 t.a.v. Fakkel fotografie met vermelding van factuurnummer worden betaald. Deze gegevens staan telkens vermeld op de factuur.

5. Publicatie en gebruik fotoshoots

5.1.Bij het boeken van een fotosessie geeft de opdrachtgever de fotograaf expliciet toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten. Dit gebruik geschiedt met respect en bij toepassing van de wettelijke bepalingen inzake portretrecht en privacy. 

5.2.De fotograaf heeft het recht foto’s zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf door te spelen voor een publicatie. Bij publicatie in een (online) magazine zal wanneer mogelijk de opdrachtgever worden ingelicht. 

5.3.Wil de opdrachtgever dat een specifieke foto niet online wordt gepubliceerd, dient dit vooraf aan de fotograaf te worden gemeld. Wil de opdrachtgever vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. Derden of familieleden van de opdrachtgever hebben geen enkele zeggenschap aangaande het gebruik van de foto’s. 

5.4.Bij commerciële en/of bedrijfsreportages zullen de foto’s niet worden gebruikt voor publicatie door de fotograaf. Wel kunnen deze foto`s worden gebruikt in het portfolio van de fotograaf. 

7. Auteursrecht 

7.1.Op alle foto’s gemaakt door de fotograaf is het auteursrecht van toespassing. De foto’s zijn voorzien van een watermerk. Het is niet toegestaan de foto’s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

7.2.Alle door de fotograaf gemaakte foto’s blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf. Bij het verzenden van web-bestanden en/of hoge-resolutiefoto`s wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. 

7.3.Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 

7.4.De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 

7.5.De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander. 

7.6.Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval. 

7.7.Het betalen van een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 

8. Bescherming van de persoonsgegevens van de opdrachtgever 

De fotograaf zal in geen geval persoonlijke informatie of gegevens van de opdrachtgever (email, telefoon, enz.) doorspelen aan derden of deze openbaar maken. 

9. Aansprakelijkheid 

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotosessie. Ook bij materiële schade kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Bij schade aan de fotograaf of aan haar fotografiemateriaal, veroorzaakt door de opdrachtgever of een dier van de opdrachtgever, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

10. Bewaringstermijnen 

Het bewaren van digitale bestanden van foto’s gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. 

11. Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Fakkel fotografie is het Belgisch recht van toepassing.

Laats gewijzigd op 30/01/2024

Joepie!

Je zal zo dadelijk een mail ontvangen om jouw inschrijving te bevestigen.

Portfolio

Mijn favoriete tools

Fakkel fotografie

Home

Over mij

Unieke Minisessies

Contact

|

Cadeaubonnen

BLOG

All-in fotosessies